SKA Vedtægter

Udskriv

§ 1

Formål:

SKA skal

information om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i Region Sjælland og i sundhedsvæsenet generelt samt til offentligheden, herunder patienter og pårørende. SKA organiserer efteruddannelseskurser inden for specifikke aspekter af diagnostik, behandling, behandlingsforløb, pleje og kontrol af patienter med kræft. Kurserne er målrettet medarbejdere inden for Region Sjælland og tilbydes til det øvrige sundhedsvæsen og andre personer med interesse for specialet.

SKA skal understøtte det multidisciplinære samarbejde omkring kræftpatienten.

§ 2

SKA er en non-profit organisation, hvis aktiviteter finansieres af Region Sjælland samt indtægter ved bl.a kursusvirksomhed.
Andre sygehusregioner vil kunne optages i SKA efter nærmere aftale.
SKA`s hjemsted er på et af Regions Sjællands hospitaler. 
For sammenslutningens gæld hæfter udelukkende sammenslutningens formue.

§ 3a

Medlemmer af sammenslutningen er hospitalsafdelinger i Region Sjælland, som varetager udredning, diagnostik og behandling af kræftpatienter i Region Sjælland. Optagelse af andre afdelinger kan ske efter enstemmig godkendelse i forretningsudvalget. Ved foreningens stiftelse i Region Sjælland omfatter medlemmerne:

§ 3b

Såfremt en medlemsafdeling som følge af forandringer i organisation eller specialeplan ikke længere har kræftsygdom som et væsentligt funktionsområde kan afdelingens medlemskab afsluttes ved førstkommende repræsentantskabsmøde.

§ 4a

SKA’s øverste besluttende organ er Repræsentantskabet, der består af en repræsentant fra afdelingsledelsen fra hver af de deltagende afdelinger.
Repræsentantskabet mødes mindst 1 x årligt med det formål at fastlægge de overordnede linjer i SKA's aktiviteter. Efter behov kan relevante personer inviteres til at deltage i Repræsentantskabsmøderne.

§ 4b

I Repræsentantskabet deltager en patientrepræsentant. Patientrepræsentanten deltager på linje med øvrige medlemmer af repræsentantskabet. Patientrepræsentanten sidder i perioder på 2 år, de udpeges af formanden for Bestyrelsen og godkendes af Bestyrelsen.

§ 4c

Repræsentantskabet vælger 6 medlemmer blandt sig til en bestyrelse. Valg til Bestyrelsen sker på Repræsentantskabsmøder. Medlemmer vælges for en periode på 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand for 2 år ad gangen. Genvalg kan normalt finde sted højst 2 gange.

§ 5

Bestyrelsen har ansvar for sammenslutningens administrative og økonomiske såvel som planlægningsmæssige opgaver. Bestyrelsen mødes kvartalsvis, møder kan afholdes som telefon- eller videokonferencer. Bestyrelsen skal sikre koordination imellem de medvirkende afdelinger, de etablerede projektgrupper samt kontakt til andre kræftrelaterede organisationer.

Bestyrelsen kan ansætte en lægelig chef til Sekretariatet. I så fald ansættes den lægelig chef for 5 år ad gangen med mulighed for forlængelse.

Bestyrelsen indstiller til afdelingsledelsen Klinisk Onkologisk Afdeling SUH, at varetage ansættelse og ledelse af medarbejdere. Regnskabsåret er kalenderåret.

Årsregnskabet godkendes på repræsentantskabets første møde i året efter regnskabsårets udløb. Regnskabsmæssigt overskud/underskud kan overføres til næste regnskabsår. Årsregnskabet revideres af den revision, der reviderer Region Sjællands regnskaber. I tilslutning til revisionen af sammenslutningens årsregnskab udarbejder revisor revisionsprotokollat, der behandles og underskrives af Bestyrelsen.

§ 6

Bestyrelsen kan nedsætte projektgrupper til at forestå nærmere definerede opgaver. Projektgrupperne refererer til Bestyrelsen, som udarbejder kommissorium for de enkelte projektgrupper.

§ 7

Bestyrelsen indkalder én gang årligt til et årsmøde, hvortil alle medlemsafdelingernes personalegrupper samt andre interesserede indkaldes. På årsmødet skal præsenteres SKA’s aktiviteter i det forløbne år. Årsmødet vil desuden fokusere på et eller flere aktuelle/relevante emner inden for kræftområdet.

§ 8

Vedtægtsændringer kan ske ved indkaldelse af Repræsentantskabet med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af forslag til vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kan vedtages såfremt 2/3 af Repræsentantskabets medlemmer stemmer herfor enten ved fremmøde eller ved fuldmagt. Opnås ved afstemningen flertal, men ikke den nødvendige majoritet, kan repræsentantskabet indkaldes til fornyet møde med samme varsel, og vedtægtsændringer kan da ske med et flertal af de fremmødte repræsentantskabs medlemmer.

Eksklusion af en afdeling kan ske med en vedtagelse efter samme retningslinjer som vedtægtsændringer.

§ 9

Ved repræsentantskabets eventuelle beslutning om nedlæggelse af SKA tilbageføres sammenslutningens midler til Region Sjælland.

Godkendt på repræsentantskabsmøde den 4. oktober 2018